Prawo Cywilne

Prawo zobowiązań

  • Odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
    (m.in. odszkodowanie i świadczenie wyrównawcze z tytułu umowy agencyjnej)
  • Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych
    (wypadki komunikacyjne; błędy w sztuce medycznej itp.)
  • Ochrona dóbr osobistych (m.in. zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych)
  • Negocjowanie, sporządzenie i zabezpieczenie wykonania umów
  • Windykacja należności (polubowna, sądowa i komornicza)
  • Postępowanie upominawcze i nakazowe (m.in. sprzeciwy od nakazów wydawanych przez e – Sąd w Lublinie)