Pytania i odpowiedzi

   Zgodnie z treścią art. 118 k.c. dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata.
   Wszelkie należności związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych (niezapłacony rachunek za telefon), bankowych, parabankowych przedawniają się z upływem tego terminu.
   Pamiętać należy, iż większość wezwań do zapłaty, ugodowego, pozasądowego rozstrzygnięcia sporu itp., a nawet sądowych nakazów zapłaty, w szczególności tych wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e – sąd w Lublinie z powództwa różnego rodzaju Funduszy Sekurytyzacyjnych, a nawet instytucji bankowych dotyczy zobowiązań, które uległy już przedawnieniu (czasami wiele lat temu).
   Zanim więc przystąpisz do negocjacji i podpisania ugody z wierzycielem bądź obsługi zadłużenia sprawdź, czy Twoje zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Jeżeli tak się stało możesz skutecznie, a przede wszystkim zgodnie z prawem uchylić się od spłaty zadłużenia. Negatywne skutki długotrwałej bierności wierzyciela, obciążają bowiem tego ostatniego, a nie dłużnika.
   Po otrzymaniu takiego wezwania bądź nakazu w żadnym wypadku nie można go zignorować i pozostawać biernym. Należy bezzwłocznie skontaktować się z Nami, celem przeanalizowania sprawy i podjęcia skutecznej obrony przed spłatą zobowiązania.
   Sprawy o rozwód należą do właściwości Sądów Okręgowych. Zgodnie z przepisem art. 41 k.p.c. sądem właściwym jest sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.
   Przy wnoszeniu sprawy rozwodowej należy uiścić w kasie sądu lub przelewem bankowym na właściwy rachunek opłatę od pozwu w wysokości 600,00 złotych.
   W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem, jak również o obowiązku alimentacyjnym każdego z rodziców względem dziecka.
   Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.
   Sąd może również nakazać eksmisję jednego z małżonków na żądanie drugiego.
   Pamiętać również należy, iż małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego alimentów w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia dla orzeczenia obowiązku alimentacyjnego wystarczające jest istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.
   Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w powyższym zakresie.
   Często w przypadkach bezskutecznej egzekucji wobec sp. akcyjnej lub sp. zo.o. Istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od członków zarządu tych podmiotów. Kodeks spółek handlowych reguluje sposób postępowania w takich przypadkach. Były one także przedmiotem licznych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w tzm zakresie.
   Zgodnie z treścią art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Poszkodowanemu czynem niedozwolonym przysługują trzy rodzaje roszczeń, tj. odszkodowanie (art. 444§1 k.c.), zadośćuczynienie (art. 445§1 k.c.) i renta (art. 444§2 k.c.).
   Zgodnie z treścią art. 444§1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.
   Jeżeli zaś poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
   Sąd może także przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
   Pamiętać należy, iż w ostatnim czasie można zaobserwować tendencję zwyżkową jeśli chodzi o wysokości kwot przyznawanych przez sądy zadośćuczynień. I tak, np. w 2006 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu przyznał poszkodowanemu zadośćuczynienie w wysokości 300 000 zł, (tym samym zmieniając wyrok Sądu Okręgowego w Koninie – 180 000 zł zadośćuczynienia) za cierpienia fizyczne i psychiczne w wyniku popełnionego przez lekarzy błędu. W 2010 r. kwota zasądzonego w analogicznej sprawie zadośćuczynienia wyniosła dwa razy więcej – 600 000 zł. Takie stanowisko przyjęły kolejno Sądy – Okręgowy i Apelacyjny w Lublinie. Przedmiotowa sprawa również dotyczyła błędu popełnionego przez lekarzy podczas odbierania porodu, bowiem zwlekali oni z wykonaniem cesarskiego cięcia wymuszając poród drogą naturalną. W efekcie doszło do narodzin dziecka sparaliżowanego, niemówiącego, niedowidzącego. Chłopiec choruje na padaczkę, nie siedzi samodzielnie, ma problemy z przełykaniem. Wymaga ciągłej rehabilitacji. Obecnie ma 9 lat. Sąd Apelacyjny w Lublinie przyznał łączną kwotę w wysokości 1 073 000 zł (zadośćuczynienie w kwocie 600 000 zł; 130 000 zł na pokrycie kosztów leczenia i sprzęt rehabilitacyjny, comiesięczna renta w wysokości 5 630 zł).
   Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, w szczególności powstałą w wyniku wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej oraz wypadków przy pracy.
   Aby skutecznie doprowadzić do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, należy w pierwszej kolejności zgromadzić niezbędne dokumenty jej dotyczące, tj.

- wypis z rejestru gruntów z właściwego Starostwa Powiatowego wraz z mapą ewidencyjną;
- odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest urządzona dla nieruchomości objętej wnioskiem, bądź;
- zaświadczenie ze zbioru dokumentów (Zd);
- zaświadczenie o braku księgi wieczystej bądź zbioru dokumentów;
- wszelkie dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości (akty notarialne, akty własności ziemi, nieformalne umowy kupna – sprzedaży nieruchomości);
- postanowienia w przedmiocie stwierdzenia prawa do spadku, bądź notarialne akty poświadczenia dziedziczenia.

   Następnie należy w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami i odpisami dla wszystkich zainteresowanych w sprawie oraz uiścić należną opłatę sądową, która dla spraw o zasiedzenie wynosi 2.000,00 złotych, zaś o zniesienie współwłasności 1.000,00 złotych, chyba że wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, wtedy należna opłata sądowa wynosi 300,00 złotych. W sprawach o dział spadku i zniesienie współwłasności opłata sądowa wynosi 1.000,00 złotych, zaś w przypadku przedstawienia zgodnego projektu działu spadku i zniesienia współwłasności 600,00 złotych. Wskazać należy, iż uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zwłaszcza w sprawach, gdy ich właściciele zmarli wiele lat temu, a krąg osób zainteresowanych nie jest znany, bywa rzeczą trudną i bardzo często wymaga pomocy profesjonalisty.
   Nasza kancelaria oferuje kompleksową, rzetelna i fachową pomoc prawną w sprawach dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości zarówno w drodze zasiedzenia, jak również zniesienia współwłasności oraz działu spadku i zniesienia współwłasności.